Podstawy elektroniki i techniki cyfrowej

Prowadzący: dr inż. Sławomir Kordowiak


Wykłady:

Zagadnienia na egzamin (2012):
1. Generatory
a Zasada generacji drgań - schemat blokowy, wyprowadzenie warunku
2. Wzmacniacz kaskadowy
a Schemat blokowy
b Wzmocnienie zastępcze
3. Kwarc
a Charakterystyka
b Wykres - opisanie osi i wielkości charakterystyczne na osi odciętych
c Schemat zastępczy
d Symbol
e Zakres stosowania
4. Zastosowanie bramki NAND do realizacji generatora monostabilnego wytwarzającego pojedynczy impuls
a Schemat C, R
b Przebiegi czasowe
c Napięcie progowe
5. Technika MOS
a Własności
b Inwerter - schemat, zasada działania
Zagadnienia na egzamin (starsze):
1. Półprzeowdniki
a Złącze PN
b Dioda spolaryzowana w kierunku zaporowym i przewodzenia
c Dioda Zenera
d Dioda Pojemnościowa
e Dioda tunelowa
2. Tranzystory bipolarne
a Charakterystyka statyczna tranzystora w układzie wspólnego emitera
b Polaryzacja złącz w układzie wspólnego emitera
3. Tranzystory polowe
a Budowa tranzystorów
b Własności tranzystorów polowych
c Symbole tranzystorów polowych
4. Tyrystor
a Schemat zastępczy
b Charakterystyka tyrystora
c Prąd główny
5. Wzmacniacze
a Zasilanie potencjometryczne tranzystora w układzie wspólnego emitera
b Schemat wzmacniacza w układzie wspólnego emitera
c Określenie pasma przenoszenia wzmacniacza
6. Generatory
a Zasada generacji drgań
b Schemat blokowy ze sprężeniem zwrotnym
c Warunek amplitudy i fazy
7. Kwarc
a Kwarc jako rezonator piezoelektryczny
b Wykres dla kwarcu
c Symbol
d Schemat zastępczy czteroelementowy
8. Tranzystor bipolarny
a W stanie naasycenia
b W stanie odcięcia
c Charakterystyki
9. TTL
a Zbiór funkcjonalnie pełny
b Realizacja innych funktorów za pomocą bramek NAND i NOR
c Schemat TTL
d Generator kwarcowy z bramkami NOT w mikroprocesorze

Laborki:

Tematy zajęć:
1. Badanie wzmacniacza ze wspólnym emiterem
aSchemat ideowy układu OE, działanie, rola elementów
b Własności układów OE, OB., OC
c Wzmocnienie, rodzaje, sposób wyznaczania
d Charakterystyki opisujące układ OE
e Wyznaczanie pasma przenoszenia
f Sposób odwracania fazy w układzie OE
g Zastosowania układów OE, OB., OC
2. Badanie wzmacniaczy operacyjnych
a Co to jest WO, parametry idealnego i rzeczywistego WO
b Napięcie niezrównowaŜeni, częstotliwość graniczna, CMRR
c Wyprowadzić zależności Uwy-f(Uwe) dla układów nieodwracającego,odwracającego, całkującego, różniczkującego, sumatora
d Charakterystyki opisujące WO
e Zastosowania WO
3. Badanie generatorów sinusoidalnych RC
a Co to są generatory RC
bRodzaje generatorów RC, parametry generatorów
cWarunki generacji
dUkłady sprzęgające: RC, CR, mostek Wiena, półmostek Wiena, TT
eWyprowadzenia zależności matematycznych
fSchematy generatorów
gZastosowania generatorów RC
4. Badanie generatorów impulsowych (układ czasowy 555)
aWyjaśnić pojęcia: multiwibrator monostabilny, astabilny, bistabilny
bStruktura wewnętrzna układu 555
cParametry układu 555
dZasada działania układu monostabilnego oparta na 555
eZasada działania układu astabilnego opartego na 555
fPrzykłady realizacji poszczególnych układów, przebiegi czasowe
gZależność czasu trwania impulsu od wartości elementów
hMożliwość regulacji współczynnika wypełnienia
5. Badanie układów logicznych
aBudowa bramki NAND TTL, cha-ka przełączania
bBramki logiczne, tablice prawdy, wzory, symbole, działanie
cAlgebra Boole’a, zaleŜności logiczne
dSchemat wewnętrzny i działanie bramki NAND TTL w wersji standardowej
eUkłady TTL, parametry układów TTL
fRealizacja funkcji logicznych na bramkach (NAND), minimalizacja funkcji logicznych
6. Multipleksery, demultipleksery
aPojęcia, rodzaje
bMultiplekser 74153, demultiplekser 74155: struktura, rodzaje wejść, sposoby działania, możliwości zastosowania, spełniane funkcje
cSchemat logiczny, tabela ilustrująca działanie
dSystem transmisji szeregowej informacji
eRealizacja zadanych funkcji logicznych
7. Dekodery, enkodery
aPojęcia: koder, dekoder, enkoder, konwerter kodu, transkoder, enkoder priorytetowy
bUkłady: 7442, 74138, 74148: struktura, rodzaje wejść, sposoby działania, możliwości zastosowania, spełniane funkcje
cRealizacje układów (np. na bazie układu 7442 budowa układu konwersji kodu Graya na 1 z N, tabela ilustrująca działanie układu
dKody – rodzaje, przykłady, kody wagowe, niewagowe
eNaturalny, dwójkowy, Aikena, Graya, BCD i inne
f4bitowy transkoder kodu Graya na naturalny dwójkowy
gKod wskaźnika 7segmentowego
8. Liczniki
aPojęcia: licznik, rodzaje – asynchroniczne, synchroniczne
bLiczniki 7490, 74193: struktura, rodzaje wejść, sposoby działania, możliwości zastosowania, spełniane funkcje, kody w jakich zliczają
cTworzenie liczników mod N w oparciu i układy liczników scalonych (np. 7490)
dLiczniki o zmiennej pojemności
eLiczniki Rewersyjne
 
Zalogowany jako: test (test)
studia/przedmioty/elektronika/start.txt · ostatnio zmienione: 2013/11/28 18:58 przez test
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki